Privacy policy

Privacy policy

VAN HOUCKE BVBA GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Het Van Houcke Gegevensbeschermingsbeleid regelt het gebruik, de verwerking en de bewaring van de persoonsgegevens die Van Houcke BVBA verzamelt. Het beschrijft eveneens uw rechten met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de verbetering van uw persoonsgegevens.

Door onze websites te gebruiken geeft u toestemming aan Van Houcke BVBA om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, te gebruiken en te bewaren overeenkomstig het Van Houcke Gegevensbeschermingsbeleid. Gelieve dit document te lezen vooraleer u uw persoonsgegevens aan ons overmaakt.

Het Van Houcke Gegevensbeschermingsbeleid is in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door:
VAN HOUCKE BVBA
Torhoutsesteenweg 40 8210 Loppem
België
Ondernemingsnummer BE 0420.020.589
E-mail: info@vanhouckebvba.be

Op wie is het Van Houcke Gegevensbeschermingsbeleid van toepassing?
Ons Van Houcke Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospecten, gebruikers, leveranciers, onderaannemers, partners en personen die belangstelling tonen voor onze diensten en producten.

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Van Houcke BVBA?
Persoonsgegevens omvatten alle informatie die kan gebruikt worden om u te identificeren als een specifiek individu.
Het gaat onder meer om de volgende gegevens:
Natuurlijke personen: Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, leveringsadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, facturatiegegevens, bankrekeninggegevens, leveringsadres, …
Rechtspersonen: Contactpersonen, bestuurders en/of zaakvoerders: naam, voornaam, geslacht, taal, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, …

Waarom slaat Van Houcke BVBA mijn persoonsgegevens op?
De persoonsgegevens die Van Houcke BVBA opslaat worden gebruikt om:
• overeenkomsten uit te voeren,
• onze werken uit te voeren en diensten en producten te leveren zoals door de klant gevraagd,
• te informeren over onze werken, diensten en producten,
• toegang te verlenen tot bepaalde beperkt toegankelijke pagina’s op onze websites,
• website- en softwareproblemen te analyseren en op te lossen,
• de noden van onze klanten te begrijpen,
• marktonderzoek te doen en publiciteitscampagnes te voeren op basis van ons rechtmatig belang. We streven daarbij steeds naar een evenwicht tussen ons rechtmatig belang en de bescherming van uw persoonsgegevens,
• nieuwsbrieven en publiciteitsmateriaal te sturen,
• vragen van klanten te beantwoorden,
• klachten te behandelen,
• fraude en misbruik tegen te gaan.

De opslag van uw persoonsgegevens laat ons ook toe om klanten te registreren voor informatiesessies en andere evenementen, om vragen te stellen die een rechtstreeks antwoord vereisen, om bestellingen van onze nieuwsbrieven en ander publicatiemateriaal uit te voeren.

Met wie deelt Van Houcke BVBA mijn persoonsgegevens?
Van Houcke BVBA kan uw persoonsgegevens delen met de onderaannemers die we gebruiken om bepaalde werkzaamheden voor ons uit te voeren (bv. ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, reclamebureau’s, ICT-leveranciers, cloudproviders, e-mail service providers, …). Onze onderaannemers mogen uw persoonsgegevens enkel gebruiken op basis van onze instructies. Zij zijn eveneens gebonden door de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679

Van Houcke BVBA zal uw persoonsgegevens doorgeven aan derden wanneer dat verplicht is bij wet, of wanneer Van Houcke BVBA te goeder trouw van mening is dat doorgave van de gegevens noodzakelijk is om (1) aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals bv. in het kader van de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde of in antwoord op vragen van autoriteiten die instaan voor de wetshandhaving, of om fraude, misbruik of een werkelijk dreigend gevaar af te wenden of (2) om de wettelijke rechten van Van Houcke BVBA te beschermen en te verdedigen.

Hoe lang bewaart Van Houcke BVBA mijn persoonsgegevens?
We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig voor het uitvoeren van onze werken en het leveren van onze producten en diensten, voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor de uitvoering van onze overeenkomsten.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. We nemen alle gepaste en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Wat zijn mijn rechten?
In overeenstemming met de privacywetgeving beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Op uw eenvoudige vraag zal Van Houcke BVBA u informeren of het al dan niet persoonsgegevens van u bewaart. Van Houcke BVBA zal u toegang verlenen tot al uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens verbeteren indien u dat vraagt. U hebt het recht om de vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen indien de verwerking ervan niet gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving. U kunt zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden evenals tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen of indien u een vraag heeft betreffende uw persoonsgegevens kan u ons contacteren per email op het e-mailadres info@vanhouckebvba.be of per post op het postadres Van Houcke BVBA, Torhoutsesteenweg 40, 8210 Loppem, België. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer per e-mail op het e-mailadres commission@privacycommission.be, of per post op het postadres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekenbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt en opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren (een taalkeuze, inloggegevens, …), zodat u bij een volgend bezoek aan die website niet opnieuw uw gegevens moet invoeren. De cookies die onze website gebruikt bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden, behalve in sommige gevallen uw IP-adres. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kan u enkel zelf doen aangezien ze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding of de helpfunctie van uw internetbrowser. Door gebruik te maken van onze website geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken zoals hiervoor omschreven.

***
REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN VAN VAN HOUCKE BVBA

1) VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN HOUCKE BVBA Torhoutsesteenweg 40 8210 Loppem BE 0420.020.589
2) VERWERKINGEN
a) Het verzamelen, opslaan en raadplegen van informatie over sollicitanten
Verwerkingsdoeleinde: geschiktheid van de kandidaat nagaan.
Categorieën van betrokkenen: sollicitanten.
Categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, studiegegevens, loopbaangegevens, motivatie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid.
Ontvangers: extern selectiebureau.
Doorgifte aan 3de land of internationale organisatie: Neen.
Bewaartermijn: Na afloop van de sollicitatieprocedure of, in geval van het sluiten van een arbeidsovereenkomst, na afloop van de toepasselijke verjaringstermijn of na afloop van alle verplichtingen.
Beveiligingsmaatregelen: standaardmaatregelen.

b) Het verzamelen, opslaan en raadplegen van informatie over werknemers
Verwerkingsdoeleinde: uitvoering van de arbeidsovereenkomst, loonadministratie, toepassing sociale wetgeving, evaluatie van personeel, loopbaanplanning.
Categorieën van betrokkenen: werknemers.
Categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, rijksregisternummers, bankrekeninggegevens, nummerplaten, loongegevens, gezinssituatie, studiegegevens, loopbaangegevens, motivatie, vaardigheden, kennis, evaluaties, waarschuwingen, ziektebriefjes.
Ontvangers: sociaal secretariaat.
Doorgifte aan 3de land of internationale organisatie: Neen.
Bewaartermijn: Na afloop van de toepasselijke verjaringstermijn of na afloop van alle verplichtingen.
Beveiligingsmaatregelen: standaardmaatregelen.

c) Het verzamelen, opslaan en raadplegen van informatie over klanten
Verwerkingsdoeleinde: klantenbeheer, de administratie van het cliënteel, prospectie, beheer van werken, bestellingen, leveringen, facturatie, uitvoering van werken, leveringen en diensten, opvolging solvabiliteit, voeren van marketing en reclame, beheer van betwistingen met inbegrip van invorderingen en terugbetalingen, klachtenbeheer.
Categorieën van betrokkenen: klanten.
Categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens van klanten/natuurlijke personen, voor ondernemingen van contactpersonen, zaakvoerders en bestuurders, telefoonnummers, emailadressen.
Ontvangers: Neen.
Doorgifte aan 3de land of internationale organisatie: Neen.
Bewaartermijn: Tijdens de uitvoering van de overeenkomst en zolang de klant een interessante prospect blijft.
Beveiligingsmaatregelen: standaardmaatregelen.

d) Het verzamelen, opslaan en raadplegen van informatie over leveranciers
Verwerkingsdoeleinde: leveranciersbeheer, de leveranciersadministratie, beheer van bestellingen, betalingen, prospectie en evaluatie van mogelijke leveranciers.
Categorieën van betrokkenen: leveranciers.
Categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens van contactpersonen, zaakvoerders en bestuurders, telefoonnummers, emailadressen.
Ontvangers: Neen.
Doorgifte aan 3de land of internationale organisatie: Neen.
Bewaartermijn: Tijdens de uitvoering van de overeenkomst en zolang de leverancier een interessante prospect blijft.
Beveiligingsmaatregelen: standaardmaatregelen.

e) Het verzamelen, opslaan en raadplegen van informatie over onderaannemers
Verwerkingsdoeleinde: onderaannemersbeheer, de onderaannemersadministratie, beheer van uitvoering van de werken door de onderaannemer, betalingen, prospectie en evaluatie van mogelijke onderaannemers.
Categorieën van betrokkenen: onderaannemers.
Categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens van contactpersonen, zaakvoerders en bestuurders, telefoonnummers, emailadressen.
Ontvangers: Neen.
Doorgifte aan 3de land of internationale organisatie: Neen.
Bewaartermijn: Tijdens de uitvoering van de overeenkomst en zolang de onderaannemer een interessante en mogelijke partner blijft.
Beveiligingsmaatregelen: standaardmaatregelen.